Strafrecht

Indien u op zoek bent naar een ervaren en gespecialiseerde advocaat op het gebied van Strafrechtrecht dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan u bij in elk geschil en hebben jarenlange ervaring.

Penitentiair recht

Indien u op zoek bent naar een ervaren en gespecialiseerde advocaat op het gebied van Penitentiair recht dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan u bij in elk geschil en hebben jarenlange ervaring.

Jeugdrecht

Indien u op zoek bent naar een ervaren en gespecialiseerde advocaat op het gebied van Jeugdrecht dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan u bij in elk geschil en hebben jarenlange ervaring.

Personen- en familierecht

Indien u op zoek bent naar een ervaren en gespecialiseerde advocaat op het gebied van Personen- en Familierecht dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan u bij in elk geschil en hebben jarenlange ervaring.

Advocaten specialiseren zich in verschillende rechtsgebieden om cliënten deskundig advies en effectieve bijstand te bieden. Deze rechtsgebieden omvatten onder meer familierecht, strafrecht, arbeidsrecht, ondernemingsrecht, vastgoedrecht, intellectueel eigendomsrecht en bestuursrecht. Elk rechtsgebied heeft zijn eigen complexiteiten en vereist diepgaande kennis van de relevante wet- en regelgeving.

Als u te maken krijgt met het strafrecht komt er veel op u af, vooral wanneer u vast komt te zitten. Fakiri & Jagesar Advocaten staat u tijdens de strafzaak bij op juridisch vlak, maar ook bij alle andere zaken die op u afkomen.

Het strafrecht kan zeer ingrijpende gevolgen hebben in het leven van de burger. Vanwege het ingrijpende karakter van het strafrecht zijn de rechten en bevoegdheden van de overheid (het Openbaar Ministerie) en de burger bij wet bepaald.

Het Openbaar Ministerie verdenkt u van een strafbaar feit en besluit u strafrechtelijk te vervolgen. Het gevolg daarvan is dat aan de rechtbank wordt gevraagd om aan u een geldboete, taakstraf, maatregel of gevangenisstraf op te leggen. Voordat de rechtbank tot een uitspraak kan komen, moet sprake zijn van voldoende wettig en overtuigend bewijs, een strafbaar feit en een strafbare dader. Voor de daadwerkelijke strafoplegging worden uw persoonlijke omstandigheden bij de beoordeling daarvan betrokken.

Vanwege het ingrijpende karakter van het strafrecht moeten alle bevoegdheden van het Openbaar Ministerie op een rechtmatige wijze zijn ingezet, is dat niet het geval dan kan het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk worden verklaard, kan strafvermindering volgen of uitsluiting van bewijsmiddelen. Twijfelt u daaraan en wenst u zich te laten verdedigen in uw strafzaak, dan is het van groot belang dat u tijdig een gespecialiseerde advocaat daarvoor inschakelt.

Fakiri & Jagesar Advocaten zijn gespecialiseerd in het strafrecht en kan u bijstaan in de volgende situaties:

 • U zult worden verhoord door de politie;
 • U bent aangehouden;
 • U bent verdachte;
 • U bent gedagvaard om bij de politierechter of meervoudige kamer van de rechtbank te verschijnen
 • U wenst hoger beroep in te stellen tegen een uitspraak van de rechtbank;
 • U bent opgeroepen voor een OM-hoorzitting;
 • U heeft een strafbeschikking ontvangen en u wilt daartegen in verzet gaan;
 • Uw rijbewijs is ingevorderd;
 • U wenst een klaagschrift voor de inbeslaggenomen goederen in te dienen;
 • U wenst schadevergoeding omdat u bent vrijgesproken of omdat uw zaak is geseponeerd.

Voor meer informatie of vragen over uw strafzaak neemt u contact op met Fakiri & Jagesar Advocaten via 070-2002088. Stuurt u liever een e-mail, dan kan dat naar info@fakiri-jagesar.nl. Het eerste gesprek is altijd een gratis en vrijblijvend gesprek.

Als u te maken krijgt met het PENITENTIAIR RECHT komt er veel op u af, vooral wanneer u vast komt te zitten. Fakiri & Jagesar Advocaten staat u tijdens de strafzaak bij op juridisch vlak, maar ook bij alle andere zaken die op u afkomen.

Als u al te maken heeft gehad met het strafrecht en u inmiddels vast komt te zitten, valt u onder het penitentiair recht. Vanuit de gevangenis lijkt het gevoel van onmacht en hulpeloosheid te heersen, omdat u beperkt lijkt in het halen van recht. Fakiri & Jagesar Advocaten kan u echter ook na de strafzaak bijstaan.

Indien aan u een gevangenisstraf is opgelegd en u zit die uit in een gevangenis, huis van bewaring of tbs-kliniek, dan gelden er regels waaraan de overheid zich dient te houden in de omgang met gedetineerden. Deze regels zien op de bescherming van de rechten en belangen van een gedetineerde en de bijstand in beklag- en beroepszaken.

In de inrichting kunnen er geschillen ontstaan over de rechten, een opgelegde sanctie of een opgelegde maatregel. Ook kan door een gevangenisdirecteur of selectiefunctionaris van het ministerie van Justitie een beslissing zijn genomen waarmee u het niet eens bent. Denk daarbij onder andere aan een overplaatsing naar een andere inrichting, plaatsing in een isoleercel, structurele weigering van uw bezoek of beëindiging van uw penitentiair programma.

Tegen deze beslissing kunt u uw beklag indienen bij de Commissie van Toezicht (CvT) en direct om schorsing van de beslissing vragen bij de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). De termijn voor het indienen van uw beklag is maar 7 dagen, wees daarom op tijd! De Commissie van Toezicht (CvT) kan besluiten uw klacht niet-ontvankelijk te verklaren, gegrond te verklaren of ongegrond te verklaren.

Bent u het niet eens met de beslissing van de Commissie van Toezicht (CvT)dan kunt u een beroepsprocedure bij de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) starten. Ook hiervoor geldt een korte termijn van 7 dagen na ontvangst van de uitspraak van de Commissie van Toezicht (CvT). Nadat u een uitspraak van de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) heeft ontvangen, kunt u daartegen geen rechtsmiddel meer instellen.

mr. R.G. Jagesar is gespecialiseerd in het strafrecht en penitentiair recht en kan u bijstaan in de volgende situaties:

 • U wenst uw beklag in te dienen;
 • U wenst een schorsingsverzoek met betrekking tot de genomen beslissing in te dienen bij de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ);
 • U wenst een beroepsprocedure te starten bij de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ);

Voor meer informatie of vragen over uw strafzaak neemt u contact op met Fakiri & Jagesar Advocaten via 070-2002088.

Stuurt u liever een e-mail, dan kan dat naar info@fakiri-jagesar.nl Het eerste gesprek is altijd een gratis en vrijblijvend gesprek.

Een jeugdige kan op verschillende manieren met het strafrecht of het civiel recht te maken krijgen. Ongeacht op welke wijze de jeugdige met het strafrecht of het civiel recht te maken krijgt, het is van groot belang dat u als ouder en jeugdige goed begrijpt wat er gebeurt en wat daartegen kan worden gedaan. Jagesar Advocatuur kan u bijstaan in deze procedure.

Binnen het jeugdrecht staat de jeugdige centraal. Het doel van het jeugdrecht is gelegen in een pedagogische aanpak, bescherming van de jeugdige en bescherming van de maatschappij. Verschillende organisaties en hulpverleners kunnen zich dan ook mengen in het leven van de jeugdige en in die van de ouders.

Als minderjarige tot en met 12 jaar kan het Openbaar Ministerie niet strafrechtelijk vervolgen, wel mag de politie de minderjarige aanhouden, fouilleren en verhoren. Bij een minderjarige vanaf de leeftijd van 12 jaar kan het Openbaar Ministerie besluiten om wel strafrechtelijk te vervolgen. Daarbij zijn verschillende straffen of maatregelen denkbaar. De regels uit het jeugdstrafrecht zijn dan van toepassing en het streven is vaak om een persoonsgerichte en pedagogische aanpak toe te passen.

Ook kan de Raad voor de Kinderbescherming vinden dat de ontwikkeling of opvoeding van het kind of de jeugdige gevaar loopt en zal daarom onderzoek willen doen naar de omstandigheden waarbinnen het kind of de jeugdige opgroeit. De Raad voor de Kinderbescherming zal dan maatregelen willen vragen om de rechten van het kind of de jeugdige te waarborgen. De maatregelen kunnen zijn een ondertoezichtstelling en/of een uithuisplaatsing. Het verzoek tot het treffen van die maatregelen dient de Raad voor de Kinderbescherming in bij de rechter. De rechtbank zal alle partijen uitnodigen om het verzoek te bespreken. Alleen als er sprake was van spoedeisendheid bij de uithuisplaatsing, zal de bespreking daarvan later plaatsvinden. De rechter zal dan een beslissing nemen over de rechtmatigheid van de uithuisplaatsing en op eventuele verdere verzoeken.

mr. R.G. Jagesar is gespecialiseerd in het jeugdrecht en kan u bijstaan in de volgende situaties:

 • U bent opgeroepen om te worden gehoord door de Officier van Justitie voor een zitting;
 • U bent gedagvaard om te verschijnen bij de kinderrechter;
 • U heeft een verzoek tot ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing van de Raad voor de Kinderbescherming ontvangen;
 • U(w) kind is inmiddels uithuisgeplaatst;
 • U wenst bemiddeling tussen de hulpverlenende instantie en uzelf;
 • U wenst omgang te hebben met uw kind;

Voor meer informatie of vragen over uw strafzaak neemt u contact op met Fakiri & Jagesar Advocaten via 070-2002088.

Stuurt u liever een e-mail, dan kan dat naar  info@fakiri-jagesar.nl. Het eerste gesprek is altijd een gratis en vrijblijvend gesprek.

Het personen- en familierecht is bij uitstek het rechtsgebied waar emoties hoog kunnen oplopen. Deze emoties leiden tot conflicten die weer tot juridische procedures kunnen leiden. Het voorkomen van een procedure of zoveel mogelijk vooraf regelen, scheelt u tijd, kosten en energie. Jagesar Advocatuur kan u daarbij dan ook bijstaan.

Het personen- en familierecht is een rechtsgebied binnen het burgerlijk recht dat zich kenmerkt door de juridische gevolgen van afstamming, geboorte, huwelijk, echtscheiding in de hoedanigheid van familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen. Er zijn tal van wetten, verdragen, rechterlijke uitspraken en overige regelgeving die van toepassing zijn op het persoenen- en familierecht.

Een aantal voorbeelden van onderwerpen die onder het personen- en familierecht vallen zijn wijziging van de huwelijkse voorwaarden, het wijzigen van uw naam, adoptie, de erkenning of ontkenning van het vaderschap en omgangsregelingen. Met betrekking tot scheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap geeft het personen- en familierecht regels voor de procedure, boedelverdeling, partneralimentatie, co-ouderschap en pensioenafspraken.

Wie te maken krijgt met het personen- en familierecht zal ook te maken krijgen met hevige emoties die daarmee gepaard gaan. Het is goed om te beseffen dat deze emoties vaak niet leiden tot het gewenste resultaat en het uiten daarvan soms een negatief effect op uw zaak heeft. Het is daarom van belang om een advocaat in te schakelen die gespecialiseerd is in het personen- en familierecht én die daarbij oog heeft voor u(w emoties). Fakiri & Jagesar Advocaten zijn gespecialiseerd in het personen- en familierecht en zet zich in voor een optimaal resultaat.

Fakiri & Jagesar Advocaten kan u bijstaan in de volgende situaties:

 • Het wijzigen van uw naam;
 • Het indienen van een echtscheidingsverzoek of ontbinding van het geregistreerd partnerschap of het regelen van de verbreking van de samenwoning;
 • Het treffen van voorlopige voorzieningen die gelden tijdens de echtscheidingsprocedures (waaronder het gebruiksrecht woning, toevertrouwing van de kinderen, omgangsregelingen en alimentatiezaken);  
 • De boedelverdelingen tussen partners na echtscheiding of beëindiging van de samenwoning;
 • De erkenning of ontkenning van het vaderschap;
 • De vaststelling van het gezag over uw kinderen of de ontheffing of ontzetting daarvan;
 • De vaststelling van een omgangsregeling of een geheel ouderschapsplan;
 • De vaststelling van partner- of kinderalimentatie of bijstandsverhaalzaken;
 • Verweer voeren tegen de ondertoezichtstelling en/of uithuisplaatsing;

 

Voor meer informatie of vragen over uw strafzaak neemt u contact op met Fakiri & Jagesar Advocaten via 070-2002088.

Stuurt u liever een e-mail, dan kan dat naar info@fakiri-jagesar.nl Het eerste gesprek is altijd een gratis en vrijblijvend gesprek.