Algemene Voorwaarden Fakiri & Jagesar Advocaten geldend per 1 januari 2024.

 

 1. Algemeen

1.1 Fakiri & Jagesar Advocaten (hierna “het kantoor”) is een handelsnaam van Fakiri & Jagesar Advocaten B.V. De B.V. is statutair gevestigd te Den Haag en is geregistreerd in het Nederlandse Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75494817. De B.V. houdt kantoor aan de Nieuwe Uitleg 15, 2514 BP te Den Haag.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten (aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen) die worden uitgevoerd door personen werkzaam bij/voor of verbonden aan het kantoor, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. Toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen in de zin van artikel 6:225 lid 3 BW.

1.3 De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

1.4 De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en het kantoor is onderworpen aan Nederlands recht.

 1. Aansprakelijkheid

2.1 Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door het kantoor, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten. De voor en namens het kantoor werkzame personen zijn niet (persoonlijk) gebonden aan de opdracht noch aansprakelijk voor uit de opdracht voortvloeiende aansprakelijkheid.

2.2 Iedere aansprakelijkheid van het kantoor is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico volgens de toepasselijke polisvoorwaarden. Hoogte dekking beroepsaansprakelijkheidsverzekering: €500.000 per aanspraak per jaar met een maximum van € 1.000.000 voor de totale aanspraken in het verzekeringsjaar.

2.3 Indien en voor zover de aansprakelijkheid niet door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het kantoor wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van het kantoor beperkt tot maximaal het bedrag van de factuur van de verrichte werkzaamheden.

2.4 Het kantoor neemt bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden – zoals bijvoorbeeld deskundigen – de nodige zorgvuldigheid in acht en overlegt (behoudens ingeval van deurwaardersbijstand, alsmede in geval van inschakeling van facilitaire derden zoals postbezorging etc.), in verband met de selectie van deze derden zoveel mogelijk tevoren met de opdrachtgever. In afwijking van art. 6:76 BW is iedere aansprakelijkheid van het kantoor voor tekortkomingen van deze derden uitgesloten.

2.5 Iedere aanspraak jegens het kantoor vervalt door verloop van een jaar na de dag waarop degene wiens aanspraak het betreft bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en de daarvoor aansprakelijke personen.

2.6 Het kantoor is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade of overige indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan. De opdrachtgever dient zich zo nodig tegen deze schade te verzekeren.

 1. Werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst tot dienstverlening

3.1 Onder de werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst tot dienstverlening worden onder meer – doch niet uitsluitend –begrepen:

 1. a) inkomende en uitgaande telefoongesprekken;
 2. b) correspondentie;
 3. c) het opzoeken en bestuderen van literatuur en jurisprudentie;
 4. d) het bestuderen van door de opdrachtgever overgelegde (proces)stukken, correspondentie, financiële bescheiden, en alle overige schriftelijke bescheiden;
 5. e) het houden van besprekingen binnen en buiten kantoor;
 6. f) het bijwonen van zittingen;
 7. g) het opmaken van processtukken;
 8. h) het bezoeken van cliënten c.q. gedetineerden in huizen van bewaring, politiebureaus en gevangenissen;
 9. i) reistijden van en naar zittingen, besprekingen, en vergaderingen.

 1. Tarieven, Declaratie en Betaling

4.1 Werkzaamheden worden gedeclareerd op basis van een door het kantoor en de opdrachtgever overeengekomen uurtarief.

4.2 Werkzaamheden worden gedeclareerd in eenheden van 6 minuten.

4.3 Het kantoor is te allen tijde bevoegd een (of meerdere) voorschot(ten) te vragen voor de overeengekomen werkzaamheden en de te maken kosten. Deze voorschotten worden verrekend met de daarop volgende declaratie.

4.4 Het kantoor behoudt zich het recht voor om de door haar gehanteerde uurtarieven jaarlijks (per 1 januari) te indexeren overeenkomstig het consumentenprijsindexcijfer voor alle huishoudens van het CBS van december van het voorafgaande jaar, ook in lopende zaken. Uurtarieven worden op hele euro’s afgerond.

4.5 Het kantoor berekent procentuele opslag voor kantoorkosten. Alle door het kantoor in correspondentie of elders opgevoerde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Ten behoeve van de opdrachtgever gemaakte daadwerkelijke kosten, zoals deurwaarderskosten, griffierechten, gelden voor ingeschakelde deskundigen etc. worden separaat gedeclareerd en worden geacht niet te zijn inbegrepen in betaalde voorschotten. Het kantoor behoudt zich het recht voor om separaat kosten in rekening te brengen voor het kopiëren en verzenden van omvangrijke dossiers ten behoeve van de opdrachtgever.

4.6 De opdrachtgever neemt kennis van het feit dat, indien in een namens hem gevoerde civiele procedure in zijn nadeel wordt beslist, hij verplicht is de proceskosten, waartoe hij is veroordeeld, aan de wederpartij te voldoen.

4.7 Declaraties dienen te worden voldaan binnen veertien dagen na verzending zonder aftrek van enige korting of compensatie. Bij overschrijding van deze termijn van veertien dagen is de opdrachtgever in verzuim. De kosten ter verkrijging van voldoening van de declaratie buiten rechte zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4.8 In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, faillissementsaanvraag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn alle verplichtingen onmiddellijk opeisbaar.

4.9 Het kantoor is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de opdrachtgever aan al haar opeisbare verplichtingen heeft voldaan.

4.10 Het kantoor is gerechtigd alle vorderingen op de opdrachtgever te verrekenen met iedere schuld die het kantoor aan de opdrachtgever mocht hebben.

4.11 Betaling van facturen aan het kantoor geschiedt uitsluitend giraal.

 1. Kosteloze en gesubsidieerde rechtsbijstand

5.1 Voor zover de opdrachtgever recht heeft op (vrijwel) kosteloze rechtsbijstand op grond van het feit dat hij/zij kan procederen op basis van een “ambtshalve toevoeging”, geldt dat het kantoor zich het recht voorbehoudt om de opdracht in overleg met de opdrachtgever desalniettemin slechts op betalende basis te aanvaarden. Wanneer overeengekomen is geen gebruik te maken van rechtsbijstand op basis van de ambtshalve toevoeging, zijn de financiële voorwaarden zoals deze zijn vermeld in hoofdstuk 4 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

5.2 Voor zover de opdrachtgever die niet in de situatie verkeert zoals bedoeld in art. 5.1 desalniettemin recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand, bijvoorbeeld omdat het inkomen en/of vermogen van de opdrachtgever ligt onder de inkomens- en vermogensnormen die door de Minister van Veiligheid en Justitie in het kader van de Wet op de Rechtsbijstand zijn vastgesteld, geldt art. 5.1 onverkort.

5.3 Wanneer in de situatie van art. 5.1 en/of 5.2 door de Raad voor Rechtsbijstand een “eigen bijdrage” wordt opgelegd aan de opdrachtgever, wordt deze eigen bijdrage – tenzij anders overeengekomen – door het kantoor aan hem/haar bij wijze van voorschot in rekening gebracht. Voor wat betreft die declaratie zijn de financiële voorwaarden zoals deze zijn vermeld in hoofdstuk 4 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

5.4 In voorkomende gevallen worden bijkomende noodzakelijke kosten die niet onder het bereik van de (ambtshalve) toevoeging vallen gedeclareerd conform hoofdstuk 4 van deze Algemene Voorwaarden.

5.5 De opdrachtgever is zich ervan bewust dat op grond van de Maatregel Kostenverhaal Draagkrachtig Veroordeelden (De Maatregel) de Raad voor Rechtsbijstand (De Raad) in het geval van onherroepelijke veroordeling van de opdrachtgever de door De Raad op basis van de ambtshalve toevoeging (zoals bedoeld onder 5.1) aan de (advocaat van) het kantoor betaalde vergoeding kan verhalen op de opdrachtgever indien de opdrachtgever in het tweede kalenderjaar voorafgaand aan de verstrekking van de ambtshalve last tot toevoeging op grond van de inkomens- en vermogensnormen (zoals bedoeld onder 5.2) geen recht zou hebben op gefinancierde rechtsbijstand. Meer informatie omtrent de Maatregel en de voorwaarden waaronder verhaal kan plaatsvinden is te vinden op www.rechtsbijstand.nl, rvr.org en www.rijksoverheid.nl. De opdrachtgever is zich ervan bewust dat het kantoor geen enkele rol speelt bij de beslissing tot terugvordering, noch in de procedure tot terugvordering en dat het kantoor op die beslissing en procedure geen enkele invloed kan uitoefenen. Middels de totstandkoming van de opdracht machtigt de opdrachtgever het kantoor tevens om, indien de behandelend advocaat van het kantoor dat noodzakelijk acht omdat de bewerkelijkheid van de zaak dat naar zijn oordeel vereist, zogenoemde “extra uren” aan te vragen bij De Raad. De opdrachtgever realiseert zich dat De Raad ook de uitbetaalde “extra uren” op de opdrachtgever kan verhalen onder de voorwaarden zoals in De Maatregel genoemd.

5.6 Opdrachtgevers die alleenstaand zijn en een fiscaal jaarinkomen hebben met een maximum tot € 31.100,- bruto per jaar kunnen in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand, zulks ter beoordeling van de Raad voor de Rechtsbijstand.

5.7 Opdrachtgevers, die gehuwd zijn dan wel samenwonen, dan wel een éénoudergezin hebben en een fiscaal jaarinkomen hebben met een variabel maximum tussen de € 22.100,- en € 44.000,-, kunnen in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand, zulks ter beoordeling van de Raad voor de Rechtsbijstand.

5.8 De in de leden 6 en 7 van dit artikel genoemde bedragen worden (half)jaarlijks gewijzigd door de Raad voor de Rechtsbijstand. De door de Raad gepubliceerde bedragen zijn geldend, indien en voor zover de in deze Algemene Voorwaarden vermelde bedragen niet (tijdig) zijn aangepast.

5.9 De in de leden 6 en 7 genoemde bedragen zijn bepaald door de Raad voor de Rechtsbijstand, en gelden met ingang van 1 januari 2024.

5.10 De opdrachtgever die bij het tot stand komen van de overeenkomst tot dienstverlening niet in aanmerking kwam voor gefinancierde rechtsbijstand, maar wiens financiële situatie tijdens de uitvoering van de overeenkomst tot dienstverlening zodanig is gewijzigd, dat hij in beginsel wel voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, is verplicht binnen 1 (één) maand nadat deze wijziging is ingetreden het kantoor van deze wijziging in zijn financiële situatie schriftelijk op de hoogte te brengen.

5.11 Het kantoor is niet aansprakelijk voor eventuele door de opdrachtgever geleden of te lijden schade, indien deze voortvloeit uit het feit, dat de opdrachtgever die de in het vorige lid vermelde informatieverplichting jegens het kantoor niet, niet geheel dan wel niet deugdelijk nakomt jegens het kantoor.

5.12 Als de aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand wordt afgewezen, of als de eigen bijdrage is gebaseerd op een hoger inkomen dan het inkomen van de opdrachtgever op het moment van aanvraag, kan de opdrachtgever binnen zes weken na de beslissing van de Raad voor Rechtsbijstand bezwaar en/of een verzoek tot peiljaarverlegging indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Het kantoor verzorgt dit niet, tenzij in een individueel geval anders overeengekomen. Eventuele financiële schade die de opdrachtgever lijdt door het niet (tijdig) indienen van bezwaar en/of een verzoek tot peiljaarverlegging komt volledig voor risico van de opdrachtgever.

 1. Registratie, geheimhouding en ICT

6.1 Het kantoor is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen haar bij de behandeling van een zaak ter kennis komt omtrent de opdrachtgever, diens werkzaamheden en persoonlijke belangen, de aard en de omvang van diens belangen bij de zaak en overigens van al hetgeen valt onder de voor advocaten geldende geheimhoudingsverplichting.


6.2 Het kantoor neemt bij de uitvoering van de opdracht gepaste maatregelen ter bewaring van de vertrouwelijkheid en geheimhouding.

6.3 Voor zover dat in het belang van de verdediging van de opdrachtgever/de uitvoering van de overeengekomen opdracht door het kantoor noodzakelijk wordt geacht, kan in overleg met de opdrachtgever informatie aan derden (w.o. Openbaar Ministerie, Rechterlijke Instanties, Deskundigen, Media etc.) worden verstrekt, onverminderd de verplichtingen die voor het kantoor voortvloeien uit de Advocatenwet.

6.4 Op grond van geldende wet- en regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is het kantoor verplicht de identiteit van de opdrachtgever en uiteindelijk belanghebbende(n) van de opdrachtgever vast te stellen. Onder omstandigheden is het kantoor gehouden ongebruikelijke transacties in de zin van de Wwft te melden aan de autoriteiten. De Wwft verbiedt het kantoor aan de opdrachtgever of anderen mede te delen dat het kantoor een dergelijke melding aan de autoriteiten heeft gedaan.

6.5 Door de totstandkoming van de opdracht verleent de opdrachtgever toestemming aan het kantoor om bij de communicatie over de zaak met de opdrachtgever of met derden gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook internet- en emailtoepassingen. Het gebruik daarvan is volledig voor risico van opdrachtgever, behalve in geval van opzet of grove schuld.

 

 1. Bewaartermijnen

7.1 De bewaartermijn van dossiers (relevante correspondentie, overeenkomsten en processtukken, niet zijnde schaduwstukken in strafzaken) is vijf jaren, te rekenen vanaf de datum van het afsluitend bericht aan de opdrachtgever of onherroepelijk worden van een in rechte gewezen uitspraak waarop de werkzaamheden betrekking hadden. Na ommekomst van de termijn kunnen de dossiers door het kantoor vernietigd worden. Van de minimale bewaartermijn kan uitsluitend bij nadere schriftelijke afspraak worden afgeweken. Bij ontbreken van zo’n afspraak is het kantoor ontslagen van de bewaarverplichting na vijf jaren.


7.2 Schaduwstukken in strafzaken worden conform de bestaande regeling na beëindiging van de zaak (zoals bedoeld in art. 7.1) geretourneerd aan het desbetreffende gerecht, dan wel vernietigd.

 

 1. Klachtenregeling

8.1 Het kantoor beschikt over een interne klachtenregeling. De klachtenregeling is te raadplegen via de website en maakt integraal onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden van het kantoor.

8.2 Wanneer de behandeling van een eventuele klacht over de totstandkoming en/of de uitvoering van de overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening en/of de hoogte van de declaratie, niet tot tevredenheid van de opdrachtgever heeft geleid, dan kan deze de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur waarbij het kantoor is aangesloten.

Den Haag, 1 januari 2024.